Vedtægter

Logo bedste 500ppi 003399

§1
Foreningens navn er Historisk Samfund for Als og Sundeved.
Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune.

§2
Foreningens formål er:
- at fremme kendskabet til og interessen for området, dets fortid, historie og kultur.
- at støtte Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot og dets arbejde.

§3
Foreningen udgiver skrifter og arrangerer foredrag om området og dets historie. Desuden gennemføres udflugter, ekskursioner og andre arrangementer, som understøtter foreningens formål.
Foreningen samarbejder med Museum Sønderjylland-Sønderborg Slot i henhold til den til enhver tid gældende samarbejdsaftale

§4
Enhver, der kan acceptere foreningens vedtægter, kan blive medlem ved at betale det årlige kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen. Ét medlemskab omfatter også det indmeldte medlems evt. ægtefælle/samlever.
Kvittering for kontingentbetalingen gælder som medlemsbevis.
Hvert medlemskab giver ret til ét eksemplar af foreningens årbog.

§5
Foreningen ledes af en bestyrelse på indtil 9 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen. Desuden vælges hvert år 3 suppleanter, der med taleret, men uden stemmeret, deltager i bestyrelsens møder.
Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær samt nedsætter ad hoc udvalg.
Hvert år fratræder 3 medlemmer efter tur. Genvalg er tilladt.
Formand, næstformand og kasserer tegner i fællesskab foreningen og danner et forretningsudvalg, som varetager foreningens daglige forretninger.
Formanden skal indkalde til mindst 2 bestyrelsesmøder om året.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot udpeger en repræsentant, der med taleret, men uden stemmeret deltager i bestyrelsens møder.

§6
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.
Indkaldelse til generalforsamlingen sker ved annoncering i den lokale presse og ved e-mail til alle medlemmer med kendt e- mail adresse med mindst 21 dages varsel og med en dagsorden, der skal indeholde følgende punkter:
          1: Valg af dirigent
          2: Formandens beretning
          3: Regnskabsaflæggelse til godkendelse.
          4: Behandling af indkomne forslag.
          5: Budget og fastsættelse af kontingent
          6: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
          7: Valg af 3 bestyrelsessuppleanter.
          8: Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
          9: Eventuelt.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar.
Ét medlemskab jf. § 4 giver ret til to stemmer på generalforsamlingen. Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal. Ved personvalg er den valgt, der opnår flest stemmer (ved stemmelighed trækkes lod).
Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 flertal af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§7
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel i følgende tilfælde:
• I tilfælde af bestyrelsens beslutning, eller
• Mindst 40 medlemskaber fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden.

§8
Der føres protokol over forhandlingerne på alle bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.
Referaterne godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

§9
Foreningen kan nedlægges, hvis et flertal på 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer samt et tilsvarende flertal på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling stemmer for det.
Hvis foreningen bliver nedlagt, skal dens formue og arkivalier tilfalde Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. marts 2023