Generalforsamling med formandsskifte

Sædvanen tro var der et stort fremmøde til generalforsamlingen i Historisk Samfund for Als og Sundeved i Menighedshuset i Østergade TOR 20 MAR. Der var i år dækket til 160, og der var kun ganske enkelte ledige pladser.
Efter formandens velkomst og en frisk fællessang fra Højskolesangbogen blev Henning Steen Jensen valgt til aftenens dirigent. Han kunne konstatere generalforsamlingen lovligt varslet og dermed beslutningsdygtig.

Formanden, Lorenz P. Christensen indledte sin beretning med nogle tankevækkende overvejelser over kirkebyggeri og kirkebygningernes historie og også nutidige betydning. Han argumenterede for, at det stadig er vigtigt med rum for tro og religion, og at kirkebygningerne også er umistelige kulturminder, der ikke må lukkes.
Lorenz Christensen fortsatte med en grundig gennemgang af foreningens aktiviteter i 2013. Han omtalte og kommenterede årets fem ture og udflugter – turen til Celle og Lübeck i maj, turen til Haderslev Fjord i juni, turen til Amsterdam og Bruxelles i august, turen til Kiel i september og endelig turen rundt til egnens tre slotskirker også i september.
Videre fortalte han om de tilskud til andres formidlingsvirksomhed, som foreningen havde ydet i 2013 – et tilskud til ”Historisk Forening for Graasten By og Egn” til en bogudgivelse, et større tilskud til køb af en interaktiv tavle med projektor til Sønderborg Slot og et tilskud til museets udgivelse af hæftet ”Anden Slesvigske Krig 1864”.
Efterårets to foredrag i tilknytning til årbogen for 2012 om træskulpturer og om kalkmalerier og årbogen for 2013 om ”De Slesvigske Krige i kulturlandskabet i Sønderjylland” blev også omtalt.
Formanden sluttede så sin beretning med at fortælle, at han efter 30 år i bestyrelsen og heraf 22 år som formand havde besluttet, at tiden nu var inde til at træde tilbage. Han takkede  foreningens medlemmer, museets ansatte, bestyrelsesmedlemmerne og specielt Hanne Thrane og Inge Adriansen for det gode samarbejde igennem alle årene.
Beretningen blev godkendt uden spørgsmål eller kommentarer.

Kassereren, Jens Verner Nielsen gennemgik det omdelte regnskab for 2013 ved at knytte uddybende kommentarer til de enkelte konti. Året sluttede med et pænt overskud på godt 65.000,- kr.
Regnskabet blev godkendt uden spørgsmål eller kommentarer, og det samme gjorde bestyrelsens forslag til budget for 2014.

I år var der vedtægtsændringer på dagsordenen. Ivan Skjoldager fremlagde og begrundede bestyrelsens forslag til de vedtægtsændringer, der var udsendt som bilag til indkaldelsen til generalforsamlingen. Ud over et par småjusteringer rettes vedtægterne nu ind efter, at der fremover ikke længere er gratis adgang for foreningens medlemmer til museumsafdelingerne Dybbøl Mølle og Historiecenter Dybbøl Banke.
Generalforsamlingen godkendte de foreslåede vedtægtsændringer uden kommentarer.

Igen i år var valgene hurtigt overstået. Lorenz P. Christen havde som nævnt ønsket at udtræde af bestyrelsen, men de øvrige på valg var alle villige til at fortsætte bestyrelsesarbejdet. Jens Jørgen Todsen og Jens Verner Nielsen blev genvalgt til bestyrelsen, og til erstatning for Lorenz P. Christen blev den hidtidige suppleant, Tom Specht fra Østerholm foreslået og valgt. Henning Ladefoged Sørensen og Kristian Knutzen blev genvalgt som suppleanter, og som ny suppleant til erstatning for Tom Specht blev Sigga Henriksen fra Nordborg valgt efter forslag fra bestyrelsen. Claus Kejser og Kirsten Todsen blev genvalgt til revisorer og Poul Bølling til revisorsuppleant.

Under punktet eventuelt takkede Frede Tychsen takkede på bestyrelsens vegne Lorenz P. Christensen for de mange års gode samarbejde og fremhævede som den afgåede formands  fortjeneste, at foreningen har et stadigt stigende medlemstal på en plads mellem de mindre lokalhistoriske foreninger og den større forening, Historisk Samfund for Sønderjylland. Efterfølgende takkede Inge Adriansen for det gode samarbejde i museets bestyrelse og fremhævede Lorenz P. Christensens altid muntre vedholdenhed.

Også under eventuelt blev der oplyst om et par af dette års arrangementer – Jens Jørgen Todsen fortalte om den manglende foromtale af heldagsturen til Fårhus og Flensborg i september, Henning Jepsen oplyste om endnu ledige pladser på turen til Rügen i maj og Ivan Skjoldager fortalte om planer om et fortællearrangement til efteråret.
Fra salen blev der stillet forslag om, at bestyrelsen tager aflønningen af forretningsføreren op til fornyet overvejelse.
Formanden for Cathrinesmindes Venner, Elisabeth Alrøe fortalte om foreningens virksomhed og opfordrede til at se årets egnspil ”Skudt i grus” i juni.

Med formandens tak til aftenens dirigent var den egentlige generalforsamling afviklet på lige knap halvanden time.
Efter det store kaffebord med både boller med smør, solid flødeskumslagkage og flere slags småkager var der musik og sang fra marsklandet på programmet.

Igen i år havde bestyrelsen nemlig valgt at erstatte det ellers traditionelle faglige foredrag med et musikalsk indslag. Tønderparret Halvor Bogh og datteren Maja spillede og sang en række viser og sange – både traditionelle og nye og flere til egne melodier – fra de lave områder vestpå. Det var både muntre og mere vemodige sange i meget raffinerede arrangementer på det lidt anderledes sønderjyske, der tales derude vestpå.

Næste punkt på aftenens program var overinspektør Carsten Porskrog Rasmussens  redegørelse for arbejdet på museet på Sønderborg Slot – Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot.
Overinspektøren fortalte om aktuelle og kommende udstillinger – om særudstillingen i efteråret om kongehuset Glücksborg i 150 år, om gæsteudstillingen om frimærker og postvæsen i 1864, om genopstillingen af den permanente udstilling om 1864 med renovering og medieteknisk opdatering af den berømte terrænmodel af 1864-skanserne fra 50 års markeringen i 1914 og om den kommende, store særudstilling til markering af 150 året for krigen i 1864, ”Mennesker i krigen – 1864”. Det blev klart for generalforsamlingens deltagere, at de mange aktiviteter i forbindelse med 1864-markeringen har tæret så meget på museets ressourcer, at markeringen af 100-året for Første Verdenskrig forventes udskudt til de førstkommende år.

Og så som allersidste punkt på aftenens program det traditionelle boglotteri. I år havde bestyrelse valgt at reducere antallet af gevinster for så i stedet at bruge nyere bogudgivelser som gevinster. Så mange kunne forlade den næsten tre timer lange generalforsamlingsaften med en meget fin boggevinst og alle med en god oplevelse af lokalt foreningsliv og folkelig oplysning.